Uvjeti korištenja

Portal Digitalna.nsk.hr za označivanje statusa autorskog prava i uvjeta korištenja digitalne građe dostupne na portalu koristi Izjave o pravima i licencije Creative Commons. Informacije o pravima i dopuštenim načinima korištenja nalaze se u zapisu svakog pojedinačnog objekta pod oznakom Prava.

Svi digitalni sadržaji dostupni na portalu Digitalna.nsk.hr smiju se slobodno koristiti u privatne svrhe.

Sadržaji dostupni na portalu Digitalna.nsk.hr koji su označeni kao Javno dobro mogu se koristiti bez ograničenja (preuzimati, dijeliti, prerađivati i sl.). Prilikom korištenja takvih sadržaja potrebno je navesti izvor: „Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu“.

Sadržaji koji su zaštićeni odredbama o autorskom pravu i srodim pravima mogu se koristiti u skladu s propisima Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Takvi su sadržaji u zapisima označeni s oznakama Zaštićeno autorskim pravom i slično ili jednom od licencija Creative Commons. Ti se sadržaji smiju koristiti u privatne svrhe i u svrhe dopuštene zakonom. Za svako drugo korištenje potrebno je dopuštenje nositelja autorskog prava i/ili srodnih prava.

Za korištenje sadržaja u komercijalne svrhe potrebno je uputiti zahtjev na adresu digitalna@nsk.hr.

Svi metapodaci na portalu Digitalna.nsk.hr dostupni su prema uvjetima otvorene licencije CC0 Prenošenje u javno dobro.