Vlaho Paljetak (7. 8. 1893.–2. 10. 1944.)
Vlaho Paljetak (7. 8. 1893.–2. 10. 1944.)