Crkvena pjesmarica : za muška srednja učilišta i druge crkvene zborove / F. [Franjo] S. [Serafin] Vilhar-Kalski.