O produktih suhe destilacije škroba sa vapnom / napisao Vatroslav Horvat.