O produktih suhe destilacije škroba sa vapnom /napisao Vatroslav Horvat.