Svaschta po mallo illiti kratko sloxenye immenah i ricsih u Illyrski i Nyemacski jezik / koji sloxi Blax Thaddianovich, franciscan thaborski i suxanyah czesarskih duhovni sluxbenik.
Svaschta po mallo illiti kratko sloxenye immenah i ricsih u Illyrski i Nyemacski jezik   / koji sloxi Blax Thaddianovich, franciscan thaborski i suxanyah czesarskih duhovni sluxbenik.