Kirche des Heil Antonius / T. [Thomas] Phillibrown [prema Eduardu Gurku].
Kirche des Heil Antonius   / T. [Thomas] Phillibrown [prema Eduardu Gurku].