Zaštitni radovi na lokalitetu crkve sv. Franje u Senju /Blaženka Ljubović.
Sažetak

U Programu Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2017. godinu župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Senju dodijeljena su financijska sredstva za zaštitu lokaliteta nekadašnje crkve sv. Franje u Senju. Na temelju prethodnoga odobrenja Ministarstva kulture, Konzervatorskoga odjela u Gospiću, Gradski muzej Senj proveo je arheološki nadzor i zaštitna arheološka istraživanja nad početnim radovima zaštite – čišćenja lokaliteta nekadašnje crkve sv. Franje u Senju (I. etapa). Crkva se nalazi unutar međa kulturno-povijesne cjeline grada Senja - kulturnoga dobra upisanoga u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4186. Rješenjem Ministarstva kulture Konzervatorskoga odjela u Gospiću izdanom 14. rujna 2017. godine Odjel je dao uvjete za izvođenje zaštitnih arheoloških istraživanja – arheološkog nadzora nad radovima na zaštiti lokaliteta i njegovom početnom arheološkom čišćenju.Rješenjem je određeno da arheološko nadziranje – i po potrebi arheološko istraživanje – vrši Gradski muzej Senj, odnosno prof. Blaženka Ljubović, ravnateljica Muzeja. Početni radovi na etapnomu uređenju lokaliteta trajali su od rujna do studenoga 2017. godine. Predmet su ovoga rada radovi na zaštiti lokaliteta nekadašnje crkve Sv. Franje u Senju i njegova početna arheološka čišćenja. Arheološki nadzor nad radovima čišćenja proveden je svrhu prikupljanja svih bitnih informacija o kulturnim slojevima i arheološkim nalazima na lokalitetu. Ovo etapno čišćenje, uz arheološki nadzor, provedeno je s ciljem utvrđivanja gabarita crkve i zaštite grobova unutar crkve od daljnjeg urušavanja i devastacije.; In a programme of the Ministry of the Republic of Croatia from 2017, financial funds were allocated to the Parish of the Assumption of the Blessed Virgin Mary for the protection of the site of the former Church of St Francis in Senj. On the basis of the previous approval of the Ministry of Culture, of the Conservation Department in Gospić, the Senj Town Museum carried out archaeological supervision and protective investigation over the initial works of preservation – the cleaning of the site of the former Church of St Francis in Senj (Stage 1). The church is located between the cultural-historical whole of the town of Senj – a cultural asset listed in the Registerof Cultural Goods of the Republic of Croatia under the number of Z-4186. With a resolution of the Ministry of Culture, the Conservation Department in Gospić issued on 14th September 2017 the Department gave the conditions for the implementation of protective archaeological investigations – the archaeological supervision over works on the protection of the site and its initial archaeological cleaning. With the resolution it was determined that the archaeological supervision – and if necessary archaeological investigation - be carried out by the Senj Town Museum, in other words, Professor Blaženka Ljubović, the director of the museum. The initialworks in the preparation stage of the site lasted from September to November in 2017.The subject of this paper is the works regarding the preservation of the former Church of St Francis in Senj and its initial archaeological cleaning. The archaeological supervision of the cleaning works was carried out with the purpose of gathering all the important information about the cultural levels and archaeological finds at the site. This cleaning stage, along with the archaeological supervision, was carried out with the aim of establishing the dimensions of the church and the protection of graves within the church from further collapse and ruin.