Administrativne prepreke s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća na području zapošljavanja /Alka Obadić.
Sažetak

Mala i srednja poduzeća imaju ključnu ulogu u europskom gospodarstvu, ali istovremeno su suočena s mnogo većim administrativnim poteškoćama u svojem poslovanju u usporedbi s velikima. Postojeća rigidnost na tržištu rada još više je otežala njihov položaj prilikom kreiranja novih radnih mjesta. Upravo stoga cilj ovog rada bio je provjeriti postoje li između različitih grupa malih i srednjih poduzeća značajne razlike u opterećenosti administrativnim poslovima na području zapošljavanja? Rezultati istraživanja pokazuju kako Hrvatska u usporedbi s drugim zemljama Europske unije (EU) još uvijek obiluje rigidnostima i ima relativno strogo tržište rada. Primarno istraživanje provedeno u Hrvatskoj obuhvatilo je konačni uzorak od 701 malog i srednjeg poduzeća. Rezultati istraživanja pokazali su da većina malih i srednjih poduzeća (54%) najvećom administrativnom preprekom na području regulacije tržišta rada smatra prečeste izmjene propisa vezane uz poslovanje. Na temelju provedenog istraživanja zaključeno je da postoje značajne razlike između različitih grupa (broj zaposlenih, pravno-organizacijski oblik i sektor) malih i srednjih poduzeća u pogledu broja ključnih administrativnih prepreka na području zapošljavanja, koje najviše percipiraju mikro poduzeća i obrtnici koji razvijaju svoju djelatnost u području tercijarnog sektora.; Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in the European economy, but at the same time face much greater administrative difÞ culties in their business compared to large ones. Existing rigidities in the labour market have further hindered their position in creating new jobs. Therefore, the aim of this paper was to explore whether there were signiÞ cant differences in the administrative burden in the Þ eld of employment between the various groups of small and medium-sized enterprises? The results show that Croatia compared to other EU countries is still rich in rigidities and has a relatively inß exible labour market. Primary research provided in Croatia included a Þ nal sample of 701 small and medium-sized enterprises. Research results showed that most SMSs (54%) consider too frequently changes in business regulations as the biggest administrative barrier in the labour market regulation. Based on the conducted research it is concluded that there are signiÞ cant differences between different groups (number of employees, legal-organizational form and sector) of small and medium-sized enterprises in terms of the number of key administrative barriers to employment, which are most perceived by micro-enterprises and craftsmen who develop their activities in the tertiary sector.