Sažetak

U radu se iznosi teza da je hrvatska riječ patúljak stara posuđenica iz vulgarnolatinskoga ili ranoga dalmatoromanskoga, te da joj je izvor lat. puttilus "malen, neznatan", ili puttus "dječak".; Croatian patúljak „dwarf“ is derived from Vulgar Latin (or early Dalmato-Romance) puttus "boy", or its derivative, *puttilus, puttulus "small, tiny".