Znanstvene i stručne publikacije Hrvatskoga knjižničarskog društva čitateljski interesi i navike / Ivana Hebrang Grgić.
Znanstvene i stručne publikacije Hrvatskoga knjižničarskog društva čitateljski interesi i navike / Ivana Hebrang Grgić.
Sažetak

Cilj. Cilj je rada opisati ulogu nakladničke djelatnosti Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) te istražiti navike i interese čitatelja publikacija koje objavljuje HKD. Pristup/metodologija/dizajn. Na temelju dostupne literature i ranijih istraživanja prikazuje se nakladnička djelatnost HKD-a. Metodom analize sadržaja mrežnih stranica i uvidom u publikacije prikupljeni su podaci o znanstvenom, odnosno stručnom karakteru publikacija. Metodom online upitnika ispitani su čitatelji publikacija HKD-a o svojim čitateljskim navikama i interesima. Anketa je distribuirana članovima i nečlanovima HKD-a koji su zaposleni u raznim vrstama hrvatskih knjižnica. Rezultati. Prvi dio istraživanja pokazao je da je udio znanstvenih i stručnih publikacija, odnosno članaka podjednak, ali se posljednjih nekoliko godina zamjećuje tendencija porasta broja znanstvenih publikacija, odnosno članaka. Anketno istraživanje pokazalo je da je interes za publikacije HKD-a velik – ispitanici redovito čitaju i u svakodnevnom radu koriste sve publikacije HKD-a, mnogi su ispitanici i autori priloga ili su zainteresirani to postati. Vjesnik bibliotekara Hrvatske (VBH) povremeno ili redovito čita više od 97 % ispitanika, a HKD Novosti više od 93 % ispitanika. Knjige u izdanju HKD-a u svakodnevnom radu i cjeloživotnom obrazovanju koristi 91 % ispitanika. Nakladnička djelatnost HKD-a jedna je od temeljnih djelatnosti Društva i od velikoga je značaja za razvoj knjižničarske struke, ali i znanstvene grane knjižničarstvo unutar polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Originalnost/vrijednost. Analizom je dokazano da HKD sve češće objavljuje znanstvene publikacije, pa se stoga može smatrati i znanstvenom, a ne samo stručnom, udrugom. Nakladnička djelatnost HKD-a ima dugu tradiciju, ali se s vremenom susreće s problemima pri produkciji publikacija.; Purpose. The aim of the paper is to describe the role of publishing activities of the Croatian Library Association and to investigate reading interests and habits of its readers. Approach/methodology/design. The professional literature and earlier researches are analysed in order to present the publishing activities of the Croatian Library Association (CLA). The scientific and professional character of the publications was analysed, based on the content analysis of the web pages and inspection of the publications. The online questionnaire was sent to members and non-members of the Association employed in various libraries in Croatia. The sample consists of 227 completed surveys. Results. The first part of the research shows that the proportion of both scientific and professional papers and publications is similar, but in the last few years the number of the scientific ones has increased. The questionnaire has shown a great interest in Croatian Library Association’s publications – the respondents read and use the publications regularly, some of them are also the authors, or would like to be the authors of the contributions in the publications. The Croatian Librarians Herald is read by more than 97 % of respondents and the CLA News is regularly read by more than 93 % of respondents. The books published by the CLA are used on an everyday basis by 91 % of respondents. The publishing activities of the CLA are one of the Association’s most important activities, and are of a great importance for the development of librarianship as profession, but also for the field of library and information science. Originality/value. The results show that the number of scientific publications published by the CLA is growing, and therefore it can be considered a scientific, not only a professional association. The CLA’s publishing activity has a long tradition, but from time to time, it faces certain problems.