Alternativni model izoliranja sektora u input-output sustavu : metodološki pristup i primjena na hrvatski IKT sektor / Damira Keček.
Sažetak

Cilj ovog rada je razvoj alternativnog modela izoliranja sektora u input-output sustavu za određivanje doprinosa sektora od interesa nacionalnom gospodarstvu te intenziteta međusektorske povezanosti sektora od interesa. Predloženi metodološki pristup primjenjiv je za onu grupu proizvodnih sektora koji uključuju više od jednog odjeljka klasifikacije u službeno objavljenim input-output tablicama. Model izoliranja sektora u input-output sustavu je primjenjiv za komparativnu analizu svih gospodarstava koja koriste istu klasifikaciju djelatnosti. Primjena modela izoliranja sektora u input-output sustavu empirijski je ilustrirana kvantificiranjem doprinosa i relativne mjere integracije sektora informacijsko-komunikacijskih tehnologija Republike Hrvatske. Na temelju rezultata provedene analize za 2010. godinu može se zaključiti da prerađivačka industrija informacijsko-komunikacijskih tehnologija zaostaje za uslužnim djelatnostima informacijsko-komunikacijskih tehnologija te da se relativna mjera integracije razlikuje za pojedine sektore informacijsko-komunikacijskih tehnologija.; The aim of this paper is development of alternative model of sectors extraction in the input-output system to determine the contribution of sectors of interest to the national economy and the intensity of their inter-sectoral linkage. The proposed methodological approach is applicable to that group of productive sectors that include more than one classification section from officially published input-output tables. Model of sectors extraction in the input-output system is applicable for comparative analysis of all economies that use the same classification of activities. The application of the model of sectors extraction in the input-output system is empirically illustrated to quantify contribution and relative measures of integration of the information and communication technology sector in the Republic of Croatia. Based on the results of the conducted analysis for the year 2010 it can be concluded that manufacturing information and communication technology industry lags behind service information and communication technology activities and relative integration measure vary for some information and communication technology sectors.