Značaj udaljenosti u hedoničkom modelu određivanja cijena stanova u Zagrebu / Tamara Slišković, Josip Tica.
Sažetak

Cilj ovog rada je procjena učinaka udaljenosti od središta grada na cijene stambenih nekretnina u Gradu Zagrebu unutar hedoničkog modela. Model prezentiran u radu je prvi u hrvatskoj literaturi hedoničkog modeliranja koji istovremeno obuhvaća varijable udaljenosti, druge lokacijske varijable, interne karakteristike nekretnina i efekt vremena prodaje stana na zagrebačkom tržištu. Razlika u odnosu na dosadašnju praksu u Hrvatskoj se sastoji u tome što se do sada lokacija stambene nekretnine uobičajeno opisivala širim područjima poput gradskih četvrti. Procjena efekata udaljenosti i drugih lokacijskih varijabli je provedena unutar hedoničkih modela traženih i postignutih cijena stambenih nekretnina, odnosno stanova. Dokazano je kako su udaljenost od središta grada i varijable kojima se opisuje smještaj nekretnine na pojedinim stranama svijeta statistički značajne za objašnjavanje traženih i stvarnih cijena stanova u Zagrebu. Nadalje, njihovo uključivanje u hedonički model poboljšava njegovu prilagođenost stvarnim podacima u odnosu na dosadašnje modele izrađene za hrvatska stambena tržišta.; The goal of this paper is to estimate the effect of distance from city center on housing prices in Zagreb within the hedonic model. Presented model is the fi rst in Croatian literature which at the same time includes distance, other locational variables, internal characteristics and the effect of the time of transaction. This research differs from the current practice in Croatia in the fact that, up to now, location of dwelling was mainly approximated with city district, neighborhood etc. Estimation of distance effects, along with other locational variables, was performed within hedonic models of offer and achieved housing prices. Results show that the distance from the city center and the variables which describe the location of dwelling on certain side of world are statistically signifi cant for explaining prices in the Zagreb housing market. Furthermore, their inclusion in the hedonic model improves its goodness of fi t compared to previous models constructed for Croatian housing markets.