Zabranjena proizvodnja i promet GMO-a u Sjevernoj Makedoniji / Dejan Donev.
Sažetak

Čovjek se danas suočava s promjenom koja je po svom značenju i posljedicama unikatna – proizvodnja i promet GMO-a. I dok u svjetskim razmjerima polemika još uvijek traje i širi se proslijeđena euforijom, znanstvenim trijumfalizmom i mitologijom, na nacionalnom nivou države imaju različite stavove u odnosu na strategije koje trebaju preuzeti, jer su ulozi previsoki. Osnovni je mijenjanje našeg poimanja života iz korijena! Stoga nije dobro izbjegavanje ovakvih pitanja, niti njihovo pretjerano pojednostavljivanje, jer bi se time mogla otvoriti Pandorina kutija, pogotovo u malim zemljama kao što je to Sjeverna Makedonija. U članku se problematizira koliko stanovnici Sjeverne Makedonije smatraju sebe nacijom koja pokazuje sluh za javno mnijenje i senzibilitet za probleme u životnoj sredini i smjernice u kome se društvo kreće, te u tom kontekstu kakvo je trenutačno stanje oko promišljanja suštinskih dilema koje se nameću planiranim rasprostranjivanjem GMO-a u životnoj sredini, ali i uvozom proizvoda koji sadrže GMO, i to počevši od intencija i planova institucija oko pitanja proizvodnje i prometa GMO-a, pa sve do legislativnih rješenja. Naime, Makedonija je čak 2013. zabranila proizvodnju i promet GMO hrane i to pod uvjetom „...sve dok ne postane članica EU-a“, no u javnosti je sve prisutnije pitanje o učinkovitosti provođenja ove zabrane.; Today, man is confronted with changes that are unique in their meaning and consequences - the production and selling of GMOs. While worldwide controversy persists and is spread by euphoria, scientific triumphalism, and mythology, at the national level, countries have different views regarding the strategies that are needed to be taken, because the stakes are too high. The fundamental attitude is to change our understanding of life! Therefore, avoiding such issues is not desirable, nor is their over simplification, as this could open a Pandora’s box, especially in small countries such as North Macedonia. The article discusses how much the residents of North Macedonia consider themselves to be a nation that demonstrates an interest in public opinion and sensitivity to environmental problems and the direction in which society moves. Furthermore, it questions the current state of mind about the essential dilemmas posed by the planned spread of GMOs in the environment, but also by importing GMO-containing products, starting with the intentions and plans of the institutions on the issues of GMOs production and marketing, all the way to legislative solutions. Namely, even in 2013, Macedonia banned the production and marketing of GMO foods under the condition “... until it becomes an EU member”, but the question of the effectiveness of the implementation of this ban is becoming increasingly public.