Značaj percepcije osobne sigurnosti u turističkoj destinaciji s aspekta mladih turista / Lidija Bagarić, Mateja Barišić, Linda Martić Kuran.
Sažetak

Suvremeni turizam razvojem transporta i raznih oblika komunikacijske i druge tehnologije pridonosi upoznavanju i zbližavanju različitih kultura, što povećava međusobnu toleranciju i pridonosi svjetskom miru, dok su istodobno značajan preduvjet za razvoj turizma mir i sigurnost u destinaciji. Razvoj turizma u interesu je brojnih zemalja radi njegova pozitivnog i multiplicirajućeg utjecaja na gospodarstvo, ali događaju se i velike promjene sa sigurnosnog aspekta u zemljama diljem svijeta, pa sigurnost postaje jedan od najvažnijih kriterija pri odabiru destinacije. Sukladno tome mijenjaju se i obrasci ponašanja turista, pa osobna sigurnost turista, koja proizlazi iz sigurnosne situacije u zemlji, postaje sve značajniji element uspješnog pozicioniranja turističke destinacije. Cilj je rada prikazati stavove mladih inozemnih turista o sigurnosti u destinaciji te njihove percepcije sigurnosnog stanja u Hrvatskoj i zemljama užeg konkurentskog okruženja. Rezultati istraživanja pokazuju da je percepcija sigurnosti značajan element prilikom odabira turističke destinacije, a Hrvatsku se percipira kao iznadprosječno sigurnu zemlju, što su značajni podaci koje bi trebalo više koristiti u promociji Hrvatske kao turističke destinacije.; Contemporary tourism contributes to the recognition and convergence of different cultures through the development of transport and various forms of communication and other technologies. Tourism increases mutual tolerance and contributes to world peace, while significant preconditions for tourism development are destination peace and safety at the same time. Tourism development is in the interest of many countries due to its positive and multiplier impact on the economy, but there are also major changes in the safety aspect of countries around the world, thus safety becomes one of the most important elements in choosing destinations. Consequently, tourist behaviour patterns change, and the personal safety of tourists, resulting from the safety situation in the country, becomes an increasingly important element for successful positioning of tourist destinations. The aim of this paper is to present the attitudes of young foreign tourists about the safety of the destination and their perception of the safety situation in Croatia in regards to competitive countries. The research results show that safety perception is a significant element when choosing a destination to travel, and Croatia is perceived as above-average safe country, which are important data that should be used more in promoting Croatia as a tourist destination.