Životinje - Božje blago, a ne hrana ljudi : zoologija u Post 1 i njezini imperativi / Miljenka Grgić.
Sažetak

Studija izlaže zoologiju u Post 1, analizirajući ključne termine, izraze i tvrdnje. Studija pokazuje da Post 1 inzistira na statusu životinja kao živih bića, jamči im zasebni prostor u ekosustavu i povezuje njihovu svrhu i ulogu s neživom prirodom, a ne s čovjekom. Nadalje, studija otkriva da je stvaranje bogolikih ljudi u Post 1 dio Božje skrbi o životinjama. Ljudi su stvoreni bogoliki da budu dobri pastiri Božjeg blaga, da životinjama upravljaju prema božanskim zakonima i štite njihova prava i egzistenciju, a ne da njima proizvoljno gospodare. Osim toga, studija dokazuje da je ljudska zadaća u Post 1 realna i predstavlja moralni imperativ.; The study exposes the zoology of Genesis 1, analyzing the key terms, phrases and statements. The study shows that Genesis 1 insists on the prominence of animals as living beings, guarantees them a proper space in the ecosystem, and relates their purpose and role to the inanimate nature, not to humans. Further, the study reveals that the creation of humans in the image of God in Genesis 1 is a part of God’s care for animals. Humans are created in the image of God to be good shepherds of God’s animals, to tend them according to the divine laws and protect their rights and existence, and not to dominate them freely. Besides, the study demonstrates that the human task in Genesis 1 is realistic and constitutes a moral imperative.