A mathematical model for investigating the effect of reaction temperature and hydrogen amount on the catalyst yield during propylene polymerization / Gholam Hossain Varshouee, Amir Heydarinasab, Ali Vaziri, Seyed Mehdi Ghafelebashi Zarand.
Sažetak

In this study, the effect of reaction temperature and hydrogen amount, as the most effective process variables on the Ziegler-Natta catalysts yield during propylene polymerization, was investigated with the aid of a validated mathematical model. The approach applied in this modelling was the polymer moment balance technique (population balance approach) derived from the statistics expected value. The model was coded in MATLAB® & Simulink®, and then validated by experimental data coming from a laboratory-scale reactor. The main target of this study was to gain considerable insight into Ziegler-Natta catalyst performance against variables change. The model might be applicable for catalyst makers to evaluate and improve their catalysts, and could also be useful for process chemical engineers to easily operate the plant, replace new catalyst, optimise process conditions, generate new formulation for a new grade, and use maximum catalytic potential. Accordingly, the model could be applied in basic and applied research in this field.; U ovom radu ispitan je učinak temperature reakcije i količine vodika, kao najučinkovitijih procesnih varijabli na iskorištenje Ziegler-Nattinog katalizatora tijekom polimerizacije propilena pomoću validiranog matematičkog modela. Pristup koji je primijenjen u ovom modeliranju bila je tehnika ravnoteže polimernih momenata (pristup populacijske ravnoteže) izvedena iz očekivane statističke vrijednosti. Model je kodiran u programima MATLAB® i Simulink®, a zatim potvrđen eksperimentalnim podatcima iz laboratorijskog reaktora. Glavni cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid u učinkovitost Ziegler-Nattinog katalizatora u odnosu na promjenu varijabli. Model bi mogao biti primjenjiv proizvođačima katalizatora kod procjene i poboljšanja njihovih katalizatora, a također bi mogao biti koristan procesnim kemijskim inženjerima za lakše upravljanje postrojenjem, zamjenu novog katalizatora, optimiziranje procesnih uvjeta i iskorištenje maksimalnog katalitičkog potencijala. Sukladno tome, model bi se mogao primijeniti u temeljnim i primijenjenim istraživanjima u ovom području.