Bioremedijacija farmaceutske otpadne vode / Marija Vuković Domanovac, Monika Šabić Runjavec, Nikolina Janton, Dajana Kučić Grgić.
Sažetak

Onečišćenje okoliša jedan je od glavnih izazova današnje civilizacije. Porast broja svjetskog stanovništva i urbanizacija, posebice u zemljama u razvoju, dovodi do nastajanja većih količina otpadnih voda. U današnje vrijeme, emisije industrijskih otpadnih voda predstavljaju sve veći problem uz moguće negativne učinke na zdravlje ljudi i okoliš. Farmaceutske otpadne vode mogu biti visoko opterećene organskim i anorganskim tvarima te toksične za ekosustav. Prije nego li se otpadna voda ispusti u okoliš, potrebno ju je obraditi kako bi se zadovoljili zakonom propisani uvjeti. Biološka obrada široko je zastupljena jer je učinkovita, ekonomična i okolišno prihvatljiva. Bioremedijacijom iskorištava se mikrobni metabolizam u optimalnim okolišnim uvjetima za uklanjanje onečišćujućih tvari te se dodatno može poboljšati bioaugmentacijom.; Environmental pollution is one of the major challenges of today’s civilization. The increase in world population and urbanization, especially in developing countries, leads to the production of greater amounts of wastewater. Nowadays, industrial wastewater emissions are an increasing problem and may have adverse effects on human health and the environment. Pharmaceutical wastewater can be highly loaded with organic and inorganic substances as well as toxic for the ecosystem. Before the wastewater is discharged into the environment, it must be treated to meet the legal requirements. Biological treatment is widely applied as an effective, economical and environmentally friendly solution. Bioremediation uses microbial metabolism in optimal environmental conditions for the removal of pollutants and can be further enhanced by bioaugmentation.