Ekstrakcija i ispitivanje stabilnosti polifenola komine masline u prirodnim eutektičkim otapalima / Anamarija Mitar, Dajana Kučić Grgić, Jasna Prlić Kardum.
Sažetak

Polifenolni spojevi, zaostali u komini koja je nusproizvod u proizvodnji maslinova ulja, antioksidansi su koji imaju pozitivan učinak na ljudsko zdravlje. Za izdvajanje polifenola sve češće se primjenjuju prirodna eutektička otapala koje karakterizira netoksičnost, biorazgradljivost, nezapaljivost te niska cijena. U ovom radu upotrijebljeno je prirodno niskotemperaturno eutektičko otapalo (NADES) pripravljeno od triju komponenti: DL-jabučne kiseline, D-fruktoze i glicerola (MaFruGly) s različitim udjelima vode koji omogućavaju uspješnu ekstrakciju polifenola. Određena je optimalna metoda ekstrakcije, a nakon provedene ekstrakcije, ekstrakti su podvrgnuti mikrobiološkoj analizi te je praćena stabilnost izdvojenih polifenola. Istraživanje je pokazalo da su najuspješnije metode za ekstrakciju polifenola mikrovalno ultrazvučna te ekstrakcija ultrazvučnom sondom, a NADES s 30 % vode optimalno otapalo za održavanje stabilnosti polifenola.; Polyphenols, left in olive pomace, which is a by-product in the production of olive oil, are antioxidants that have a positive effect on human health. For the extraction of polyphenols, the use of natural deep eutectic solvents is increasingly encountered, characterised by non-toxicity, biodegradability, nonflammability, and low price. In this work, a natural deep eutectic solvent (NADES) was prepared from three components: malic acid, D-fructose, and glycerol (MaFruGly) with different water contents that allow successful extraction of polyphenols. The optimal extraction method was determined. Following extraction, the microbial activity was tested and stability of the isolated polyphenols monitored. Research has shown that the most successful methods for polyphenol extraction are microwave ultrasound and ultrasonic probe extraction, and NADES with 30 % water has proven to be the optimal solvent for maintaining the stability of polyphenols.