Znanstveno-tehnički dosezi Boškovićeva metafizičkog prirodoslovlja / Marito Mihovil Letica.
Znanstveno-tehnički dosezi Boškovićeva metafizičkog prirodoslovlja / Marito Mihovil Letica.
Sažetak

U ovom se radu ističe i argumentira da je Boškovićeva prirodoznanstvena teorija toliko ukorijenjena u metafizici i njome prožeta da se može ustanoviti kako je posrijedi osobiti primjer oštroumnog, domišljenog i dalekosežnog metafizičkog prirodoslovlja. Kritički se osvrćući na neutemeljena osporavanja metafizike i višestoljetne pokušaje njezina nadvladavanja, autor pokazuje da je Bošković metafizičkim mišljenjem u 18. stoljeću dospio do svog pojma jedinstvene privlačno­odbojne sile te proniknuo u strukturu tvari, čime je anticipirao, uz ostalo, teoriju relativnosti i kvantnu fiziku. Premda se Bošković izdašno i uspješno služio kvantitativnim metodama pri rješavanju problemâ iz geodezije, astronomije, optike, građevinske statike, hidrotehnike itd. – najznačajniji dijelovi njegove prirodoznanstvene ostavštine, kojima se transponirao stoljeće ili dva ispred svojega vremena, podržani su geometrijskom intuicijom i provedeni poglavito kvalitativnom metodom, odnosno metafizičkom spekulacijom. Autor k tome objašnjava da se za nastanak i razvoj elektromagnetizma odlučujućim pokazalo opisivanje elektromagnetskih pojava s pomoću Boškovićeve jedinstvene sile i njegove teorije o građi tvari, što je u posve određenom smislu istaknuo ‘otac elektromagnetizma’ James Clerk Maxwell; a do tih prirodoznanstvenih ideja Bošković nije dospio utječući se egzaktnom znanstvenom pristupu, nego metafizički zasnovanom i vođenom ‘ispravnom razmišljanju’.; In this paper it is highlighted and argued that Boscovich’s natural sciences theory is so deeply rooted in metaphysics and pervaded by it, we can maintain that it is a distinctive example of sharp-­witted, clever and far­-reaching metaphysical natural philosophy. Critically engaging with the unsubstantiated denial of metaphysics and several centuries long attempts to overcome it, I demonstrate that by metaphysical thinking Boscovich arrived at his unique notion of attractive­repulsive force and gained insight into the structure of things, by which he anticipated, among other things, the theory of relativity and quantum physics. Although Boscovich greatly and successfully used quantitative methods while solving problems from geodesy, astronomy, optics, civil engineering statistics, hydraulic engineering and other fields – the most important parts of his natural sciences legacy, which made him transpose several centuries, are supported by geometric intuition and carried out mainly by qualitative methods, that is, metaphysical speculation. Also, I explain how for the creation and development of electromagnetism it was crucial to describe electromagnetic phenomena using Boscovich’s unique law of force and his theory of the structure of matter, what was explicitly stated by the ‘father of electromagnetism’ James Clerk Maxwell. Boscovich would have never reached these ideas by the exact scientific method, only by metaphysically founded and guided ‘proper thinking’.