Život knjige - zaštita pisane baštine u knjižnici zagrebačkog Pravnog fakulteta = Life of book - the preservation of written heritage in the Law Library, Faculty of law, University of Zagreb / Andrea Horić, Goran Vržina.
Sažetak

Cilj je ovog rada upoznati širu stručnu zajednicu s iskustvom i praksom na području zaštite i trajnog očuvanja rijetkih i vrijednih knjiga pravne tematike koje imaju status kulturnog dobra u Knjižnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te pritom naglasiti važnost i ulogu knjižnica u tom području. Pristup. Nakon sažetog pregleda karaktera i svojstava zbirke rijetkosti koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, rad je predstavio način njezine zaštite i očuvanja provedbom konzervatorsko-restauratorskih tehnika i postupaka te digitalizacije putem sustava za neinvazivnu low light digitalizaciju na primjeru izvornika iz 16. stoljeća. Rezultati. Prati se put identificiranja, odabira, zaštite, očuvanja te prezentacije mogućnosti očuvanja pisane baštine. Praktična primjena. Kroz prikaz primjera zaštite i očuvanja konkretnog primjerka iz 16. st. skreće se pozornost znanstvene i stručne zajednice i srodnih profesija na mogućnosti neinvazivne digitalizacije. Društveni značaj. Knjižničarskoj i srodnim profesijama , ali i široj javnosti, skreće se pozornost na vrijednu baštinu iz fonda Knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja kroz primjenu moderne tehnologije postaje dostupna za korištenje. Originalnost. Ovaj rad opisuje i prati do sada neobjavljene podatke o vrijednoj pisanoj baštini Knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao i nove metode očuvanja i korištenja te baštine kroz moderne tehnologije.; The main purpose of this paper is to familiarize the wider professional community with experiences and practices in the field of protection and permanent preservation of rare and valuable law books that have the status of cultural heritage at the Faculty of Law of the University of Zagreb, and to emphasize the importance and the role of libraries in this field. Approach. After a concise review of character and properties of the rare collection inscribed in The Register of Cultural Goods of the Republic of Croatia, the paper presents the mode of its conservation and preservation by implementing conservation and restoration techniques and procedures along with digitalization by means of the non-invasive low light digitization on the example of an original item from the 16th century. Findings. The paper follows the path of identifying, selecting, protecting, preserving, and presenting the possibilities of preserving the written heritage. Practical implications. Through the presentation of an example of the protection and preservation of an original item from the 16th century, the attention of the scientific and professional community and related professions is drawn to the possibilities of non-invasive digitalization. Social implications. The paper emphasizes the immensely valuable heritage of the Library of the Faculty of Law in Zagreb, to librarians and related professions, as well as the general public, which, through the use of modern technology becomes available for use. Originality. This paper describes and follows up the unpublished data on the valuable written heritage of the Faculty of Law Library in Zagreb as well as new methods of preserving and using this heritage through modern technology.