Zadaće ključnih knjižničara u modulu katalogizacije Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i visokoškolskih i znanstvenih knjižnica = The tasks of key librarians in the cataloguing module of the integrated library system of the National and University Library in Zagreb and the academic and research libraries / Anita Marin, Sonja Pigac.
Zadaće ključnih knjižničara u modulu katalogizacije Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i visokoškolskih i znanstvenih knjižnica = The tasks of key librarians in the cataloguing module of the integrated library system of the National and University Library in Zagreb and the academic and research libraries / Anita Marin, Sonja Pigac.
Sažetak

U članku je predstavljena radionica Ključni knjižničari za modul katalogizacije koja se održala na Stručnom skupu Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena 28. i 29. studenog 2017. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Osnovne zadaće ključnih knjižničara jesu: stručna podrška redovnom radu knjižnica u sustavu, testiranje novih funkcionalnosti modula, praćenje i kontrola rada sustava temeljeni na izvještajima o radu, testiranje i analiza rada servisnih izvještaja na razini cijelog sustava, suradnja sa savjetnikom za integrirani knjižnični sustav, redaktorima baza, administratorom sustava, sistemskim i ključnim knjižničarima zaduženim za administrativno upravljanje sustavom te pružanje pomoći i edukacija sudionika u sustavu. Metodologija. Polazeći od osnovnih aspekata uloge i rada ključnih knjižničara u okviru Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja opisan je svaki aspekt rada u modulu katalogizacije. Rezultati. Integrirani knjižnični sustav temelji se na primjeni zajedničkog programskog sustava Aleph, formata MARC 21, središnje normativne kontrole i nacionalnog predmetnog sustava. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, kao središnja knjižnica u sustavu, osigurava stručnu, tehničku i administrativnu podršku u radu zajedničkog informacijsko-knjižničnog sustava. Ključni knjižničari u modulu katalogizacije održavaju redovite tečajeve Osnove modula Katalogizacija, kao i demonstracijske vježbe. Knjižnice u sustavu zajednički koriste normativnu bazu Nacionalne i sveučilišne knjižnice i predloške za rad, dok se kataložni zapisi preuzimaju prema potrebi iz baza u sustavu ili se izrađuju novi.; The paper presents a workshop titled Key Librarians for Cataloguing Module held at the Conference „Library Data: Interoperability, Connectivity, and Exchange“, held on 28th and 29th November 2017 at the National and University Library in Zagreb. The basic tasks of key librarians are: expert support to regular library work of the libraries in the network, testing new functionalities of system modules, monitoring and control of library system based on work reports, testing and analysis of service reports at the system level, collaboration with the integrated library system consultant, the base editors, system administrators, system and key librarians in charge of administrative system management, and assisting and educating participants in the system. Approach. Starting from the basic aspects of the role and work of key librarians within the Integrated Library System of the National and University Library in Zagreb and the libraries from the science and higher education system, every aspect of the work in the cataloging module is described. Findings. The integrated library system is based on the application of the common programming system Aleph, MARC 21 format, central authority control and national subject headings system. The National and University Library in Zagreb, being the central library of the system, provides professional, technical, and administrative support in the work of the common information and library system. The key librarians of the cataloging module conduct regular courses in the Basics of the Cataloging Module as well as practical exercises (demonstration). Libraries in the integrated library system commonly use the National and University Library authority database and templates, while the catalog bibliographic records are retrieved and downloaded as needed from the system’s bases or are created from scratch.