Inkluzivne knjižnične usluge u mreži Knjižnice Tina Ujevića i Knjižnice Novi Zagreb = The inclusive library services in the library networks of the Tin Ujević library and the library Novi Zagreb / Tea Grašić Kvesić, Adela Ćurlić, Tihana Rašeta.
Inkluzivne knjižnične usluge u mreži Knjižnice Tina Ujevića i Knjižnice Novi Zagreb = The inclusive library services in the library networks of the Tin Ujević library and the library Novi Zagreb / Tea Grašić Kvesić, Adela Ćurlić, Tihana Rašeta.
Sažetak

Cilj je ovoga rada prikazati provođenje inkluzivnih knjižničnih usluga u narodnim knjižnicama kao što su mreža Knjižnice Tina Ujevića i mreža Knjižnice Novi Zagreb, koje su sastavni dio Knjižnica grada Zagreba. Rad je fokusiran na suradnju narodnih knjižnica i udruga osoba s invaliditetom i djecom s poteškoćama u razvoju kroz razdoblje od gotovo dva desetljeća. Pristup/metodologija/dizajn. U uvodnom teorijskom dijelu rada opisana je uloga, zadaća i poslanje narodnih knjižnica, posebno u orijentaciji na skupine osoba s invaliditetom i ostale slične ranjive skupine potencijalnih korisnika narodne knjižnice. Slijedi prikaz suradnje dviju mreža narodnih knjižnica, mreže Knjižnice Tina Ujevića i mreže Knjižnice Novi Zagreb s ukupno 2 središnje knjižnice i 10 knjižničnih ogranaka, s velikim nizom udruga osoba s posebnim (dodatnim) potrebama kroz razdoblje od gotovo 20 godina. Posebno je istaknuta suradnja Knjižnice Tina Ujevića s Udrugom za promicanje inkluzije, dok mreža Knjižnice Novi Zagreb izlaže svoju aktivnost u dugogodišnjoj suradnji s Udrugom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom (CeDePe). Rezultati. Višegodišnji rad i suradnja ovih dviju mreža narodnih knjižnica s pojedincima i udrugama osoba s invaliditetom pokazuju da su inkluzivne knjižnične usluge već dugo prisutne u praksi naših narodnih knjižnica, a u današnje vrijeme one su postale nužnost s obzirom na djelovanje u skladu s ciljevima održivoga razvoja Agende 2030. Društveni značaj. Mreže Knjižnice Tina Ujevića i Knjižnice Novi Zagreb promotori su miroljubivosti, socijalne osviještenosti i društvene aktivnosti te nastoje biti odgovorna i inkluzivna ustanova na svim razinama, što ovaj rad potvrđuje.; The paper presents the inclusive library services in public libraries such as the Tin Ujević and the Novi Zagreb library networks, which are an integral part of the Zagreb City Libraries. The article focuses on the collaboration of public libraries and associations of persons with disabilities and children with developmental difficulties over a period of almost two decades. Approach / methodology / design. In the introductory theoretical part of the article, the role, tasks, and mission of public libraries are described, especially their orientation to groups of persons with disabilities and other similar vulnerable groups of potential users of public libraries. Furthermore, the collaboration of the two networks of public libraries, the Tin Ujević and the Novi Zagreb library networks, with 2 central and 10 library branches, and with a large number of associations of the persons with special (additional) needs over a period of almost 20 years is presented. The collaboration of the Tin Ujević library with the Association for Promotion of Inclusion is particularly prominent, while the Novi Zagreb library network – Sloboština library reports about their activities and the long-term cooperation with the Association of Cerebral and Pediatric Patients-CeDePe. Fidings. The many years of work and cooperation of these two networks of public libraries with individuals and associations of persons with disabilities show that inclusive library services are something that our libraries have been practicing for years and that there is a growing need for these services considering the goals of sustainable development of the Agenda 2030. Social implications. The Tin Ujević and the Novi Zagreb library networks are the promoters of peace, social awareness, social activity, and, as it is evident in this paper, they aim to be responsible and inclusive institutions at all levels.