Zastupljenost visokoobrazovanih polaznika u programima trajne izobrazbe Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH = The representation of highly educated attendees in the lifelong learning programs at the Center for Continuing Education of Librarians in Croatia / Antonija Filipeti.
Sažetak

Cilj. Budući da su tečajevi Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH (CSSU), prije svega, namijenjeni cjeloživotnom učenju te stalnom stručnom usavršavanju polaznika nakon formalnog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, cilj rada bio je prikazati strukturu polaznika prema stručnoj spremi te utvrditi udio visokoobrazovanih polaznika u programima izobrazbe te godine radnog staža u struci unutar te skupine. Namjera je također bila pružiti pregled najzastupljenijih tema stručnog usavršavanja, odnosno tema od interesa za diplomirane knjižničare, kao i pregled podataka o zadovoljstvu predavačima, sadržajima tečajeva, primjenjivosti tečajeva na radno mjesto te spremnosti polaznika da sadržaj tečajeva na kojima su sudjelovali preporuče svojim kolegama. Pristup. Na temelju pregleda statističkih podataka prikupljanih evaluacijskim upitnicima nakon odslušanih tečajeva CSSU-a te arhivskih dokumenata od 2013. do 2017. godine, analizira se zastupljenost diplomiranih knjižničara u programima trajne izobrazbe, radni staž u struci te interes vezan uz određena područja stručnog usavršavanja. Također se promatra njihovo zadovoljstvo obrazovnim sadržajem i predavačima te razina mogućnosti primjene na postojećem radnome mjestu. Dobiveni rezultati prikazani su s osvrtom na trendove kretanja. Ograničenja. U obzir su uzeti raspoloživi arhivski podaci. Također je naznačeno odstupanje popunjenih evaluacijskih listića od ukupnog broja polaznika. Pitanje vezano uz stručnu spremu polaznika, koje se nalazi u evaluacijskim upitnicima, može uključivati i polaznike iz drugih ustanova, kao što su arhivi, muzeji i škole, no njihov broj, prema arhivskoj dokumentaciji, u promatranom razdoblju iznosi u prosjeku oko 2 % godišnje.; Purpose. Since the courses of the Center for Continuing Education of Librarians in Croatia (CSSU) are primarily aimed at lifelong learning and continuing professional training of librarians after they complete formal or higher education, the purpose of the work was to show the structure of the attendees according to the professional qualification and to determine the proportion of highly educated participants in the learning programs as well as the length of work experience in the profession. The purpose was also to provide an overview of the most represented topics of professional development, i.e. the interests of graduate librarians, as well as the data on lecturers’ satisfaction, the content of the courses, the applicability of the courses at the workplace, and the attendees’ willingness to recommend the content of the training they participated in to their colleagues. Approach. Based on the review of the statistical data collected by the evaluation questionnaires filled in by the participants after the CSSU courses and the archive documents from 2013 to 2017, the attendance of graduate librarians in continuing education programs, work experience in the profession, and interest in certain areas of vocational training are analyzed. Their satisfaction with educational content and lecturers, as well as the level of applicability at their current workplaces, are also examined. The results obtained are presented with reference to current trends. Research limitations. The research is based on the available archive information. The differences in the total number of the filled out evaluation questionnaires and the total number of participants in the observed period are also indicated.