Društveni mediji u marketinškoj komunikaciji hrvatskih nakladnika = Social media marketing in Croatian book publishing sector / Dijana Oršolić Hrstić.
Sažetak

Cilj je rada davanje doprinosa problematici oglašavanja kroz društvene medije unutar hrvatskog nakladničkog sektora te utvrđivanje značaja društvenih medija i elektroničke preporuke u marketinškim strategijama nakladničkog sektora i komunikaciji prema čitatelju. Pristup. Prvi dio rada usmjeren je na pretraživanje sekundarnih izvora podataka (znanstvena i stručna literatura te postojeće baze podataka), koji su poslužili za izradu teorijskog dijela rada i anketnog upitnika. Primarno istraživanje provedeno je metodom strukturiranog anketnog upitnika putem elektroničke pošte na prosudbenom uzorku komercijalnih nakladnika u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja. Trend digitalizacije marketinške komunikacije te porasta važnosti i utjecaja društvenih medija preslikava se i na tržište knjige u Hrvatskoj, na kojem se također može primijetiti značajnija orijentacija prema digitalnom marketingu, oglašavanju na društvenim mrežama i izgradnji partnerskog PR-odnosa s vođama mišljenja, a samim time i korištenju elektroničke preporuke. Originalnost. Temeljni doprinos rada ogleda se u definiranju važnosti utjecaja društvenih medija i elektroničke preporuke u suvremenoj komunikaciji nakladnika s čitateljem, s ciljem poticanja nakladnika na aktivno usmjeravanje ove vrste komunikacije u svrhu širenja kulture čitanja knjige. Ograničenja. Istraživanje je provedeno na prosudbenom namjernom uzorku, zbog čega je nemoguće na osnovi dobivenih rezultata izvoditi zaključke o cjelokupnom tržištu knjige u Hrvatskoj.; The aim of the paper is to contribute to the issue of social media advertising in the Croatian publishing sector and to identify the importance of social media and electronic word of mouth in the marketing communication of publishers and readers. Approach The first part of the paper focuses on secondary research (scientific and professional literature, and existing databases). Primary research was conducted on a convenience sample of Croatian publishers by questionnaire via e-mail. Results The trend of digitization of marketing communications, as well as an increase in the importance and impact of social media, is also present in the Croatian publishing sector. Significant orientation towards digital marketing, social media, publicity and electronic word of mouth is noticeable. Originality The fundamental contribution of the paper is reflected in the definition of the importance of social media influence and electronic word of mouth in marketing communication of the publishing sector, with the aim of encouraging the publishers to actively direct this kind of communication for the purpose of expanding the reading culture. Limitations The research was conducted on a convenient sample, so it is not possible to draw conclusions on the entire publishing market in Croatia based on the results obtained.