Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom : pregled rada anketnog istraživanja = Library services for pearsons with reading difficulties and dyslexia : an overview of the survey results / Dunja Marija Gabriel, Sanja Bunić, Amelia Kovačević.
Sažetak

Cilj. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi vrstu i broj knjižničnih usluga, programa, opreme i građe za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno kao jedan od mogućih oblika vrednovanja Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“ Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD-a) koja je pokrenuta u listopadu 2016. godine. Jedan od ključnih ciljeva Kampanje jest proširiti mrežu knjižnica koje provode programe za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom. Metodologija. HKD-ova Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama provela je kao nositelj Kampanje anketno istraživanje u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj prije početka Kampanje. Istraživanje je provedeno od 8. kolovoza do 15. rujna 2016. godine, a na upitnik su odgovorile 572 knjižnice. Istraživanje je provedeno kao jedan od mogućih oblika vrednovanja Kampanje na način da će se nakon prve godine odvijanja Kampanje provesti još jedno takvo istraživanje i usporediti rezultati. Rezultati. U radu su predočeni rezultati istraživanja koji pokazuju informiranost, educiranost i senzibiliziranost knjižničarske zajednice za potrebe osoba s teškoćama čitanja i disleksijom, suradnju knjižnica i različitih institucija i udruga koje se bave osobama s teškoćama čitanja i disleksijom u pripremi aktivnosti za njihovo ravnopravno uključivanje u društvo, broj knjižničnih programa i usluga za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom te broj knjižnica koje ih provode. Originalnost. Ovo je prvo cjelovito istraživanje o knjižničnim uslugama za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom u svim vrstama knjižnica u Republici Hrvatskoj.; PurposeThe purpose of the survey was to establish the type and the quantity of the library services, programmes, equipment, and library materials for persons with reading difficulties and dyslexia in all types of libraries in Croatia. The survey was conducted as one of the possible ways of evaluating the National Campaign for Persons with Reading Difficulties and Dyslexia „I Wish to Read Too!“ of the Croatian Library Association (CLA) which started in October 2016. One of the key purposes of the Campaign is to expand the library network which carry out the programmes for persons with reading difficulties and dyslexia. Methodology The CLA’s Section for Library Services to Persons with Disabilities and Special Needs, as the Camppaign holder, has carried out a survey in all types of libraries in Croatia prior to the begining of the Campaign. The survey was conducted from August 8 to September 15, 2016 and the responses have been gathered from 572 libraries. The survey was conducted as one of possible ways of the Campaign evaluation in a manner that, after the first year of the implementation of the Campaign, the same survey would be carried out again and the results would be compared. Results The paper presents the results of the survey which show the level of informing, educating, and sensitizing the library community for the needs of persons with reading difficulties and dyslexia, cooperation among libraries and different institutions and associations dealing with persons with reading difficulties and dyslexia in designing activities for equal inclusion of that group of population into society, the number of library programmes and services for persons with reading difficulties, and the number the libraries who carry them out. Originality This is the first complete research on library services for persons with reading difficulties and dyslexia in all types of libraries in the Republic of Croatia.