Društvo knjižničara Zadar prema sedamdesetoj obljetnici : teme predavanja i seminara = Zadar Library Association towards 70th anniversary : topics of lectures and seminars / Vera Vitori.
Sažetak

Rad ukazuje na povijest djelovanja Društva knjižničara Zadar, koje pripada najstarijim knjižničarskim udrugama u Hrvatskoj, u razdoblju od 1949. do 2018. godine. Cilj je rada opisati zastupljenost tema u predavanjima i seminarima u organizaciji Društva ili izvan njega i time ukazati na značaj knjižničarske udruge u stjecanju stručnih znanja i podizanju razine strukovnog djelovanja, kao i promicanju suvremenih trendova u struci. Metodologija. U izradi rada koristila se povijesna metoda u korištenju arhivske i ostale građe. Rezultati. Rad ukazuje na djelovanje Društva knjižničara Zadar kroz dulje razdoblje, na njegov razvoj i postignuća unatoč pojedinim razdobljima smanjene aktivnosti. Prikazujući aktivnost Društva knjižničara Zadar, rad ukazuje i na praćenje novih spoznaja i suvremenih trendova u knjižničarstvu s kojima se upoznaje i obrazuje lokalna knjižničarska zajednica. Originalnost. Rad nastoji obuhvatiti djelatnosti Društva knjižničara Zadar u razdoblju od sedamdeset godina, s naglaskom na ulozi u obrazovanju knjižničara putem predavanja i seminara. Po prvi put daje se kronološki prikaz tema izlaganja, koje prate potrebe knjižničarske zajednice toga razdoblja. Time je rad ujedno i rekonstrukcija povijesnog razvoja knjižničarstva na lokalnom prostoru kroz navedeno razdoblje, koji je odraz stanja razvoja knjižničarstva uopće.; Objective. The paper presents the history of the Zadar Library Association, one of the oldest library associations in Croatia, from 1949 to 2018. The aim of the paper is to describe the representation of the topics in the lectures and seminars organized by the Association or others, and thus point to the importance of library association in acquiring of the professional knowledge and raising the level of professional engagemnet as well as the promotion of contemporary trends in the library profession. Methodology. The historical method in the use of archival and other materials was used in the preparation of the paper. Results The paper shows the viability of the Zadar Library Association activity over a longer period of time, its development and achievements despite some periods of stagnation. Presenting the Zadar Library Association activities, especially in the organization of lectures, the paper emphasizes keeping up with new knowledge and contemporary trends in librarianship which are then presented to the local library community in the lectures and seminars. Originality. The paper aims to give an overview of the seventy years of the Zadar Library Association, with an emphasis on the education of librarians through various activities - lectures and seminars. For the first time, the chronological representation of the topics of lectures and seminars that follow the needs of the librarians’ community in the given period is presented. This makes the paper, not only the historical presentation of the development of the Library Association in Zadar, but also the reconstruction of the historical development of librarianship in the local area throughout the mentioned period, reflecting the state of the librarianship development at the global level.