Zabilježbe pravnih činjenica u Ovršnom zakonu / Dinka Šago.
Sažetak

Tema je ovog rada zabilježba u službi zaštite povjerenja u zemljišne knjige s posebnim osvrtom na zabilježbe predviđene ovršnim pravilima i pravilima osiguranja. Zabilježbe koje su povezane sa ovršnim postupkom ne moraju biti vezane isključivo za Ovršni zakon. Zabilježba pokretanja postupka popunjava određenu prazninu koja se javlja u vremenu od podnošenja prijedloga za pokretanje ovršnog postupka i zabilježbe ovrhe. Zabilježba ovrhe prva je od zabilježbi koje se vežu za ovršni postupak. Razrađeni su učinci zabilježbe ovrhe koja je bitna radi očuvanja prava ovrhovoditelja, odnosno mogućnosti namirenja ovrhovoditelja, a tako i publiciranja kako je za određenu nekretninu u tijeku ovršni postupak. Zabilježba ovršivosti također je jedna od zabilježbi predviđenih Ovršnim zakonom. Njome se štiti ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja nakon dospijeća tražbine. U okviru zabilježbe ovršivosti obrađen je i institut prisilnog zasnivanja založnog prava na nekretnini radi osiguranja tražbine.; The topic of this paper is recordation intended to protect trust in land registers, with special reference to recordation provided by enforcement rules and insurance regulations. In this paper the focus is on a detailed description of recordation related to enforcement proceedings and the Enforcement Act. The importance of recordation as one of the entries in the land register, as well as the method and assumptions of recordation entry in the land register have been described. Recordation of initiating proceedings fi lls in a gap that occurs from the time of submission of the proposal to institute enforcement proceedings and recordation of enforcement. Recordation of enforcement is the first of recordations that are associated with enforcement proceedings. The effects of the recordation of enforcement, which is very important in order to preserve the rights of the execution creditor, i.e. the possibility of settlement the execution creditor, and thus the publication of the course of enforcement proceedings for a particular real estate, have been elaborated in the paper. The recordation of enforcement is also one of the recordations provided by the Enforcement Act. It protects the execution creditor, or the applicant for measures after the maturity of a claim. As part of the recordation of enforcement, the institute of forced establishment of lien on the real estate in order to ensure the claim has been treated as well.