Zaštita poslovnih tajni kao oblika intelektualnog vlasništva / Ana Rački Marinković.
Sažetak

Pojmovno se definiraju poslovne tajne i objašnjavaju karakteristike i specifičnosti njihove zaštite. Poslovne se tajne razmatraju u kontekstu intelektualnog vlasništva, te ih se uspoređuje s drugim, formalnim pravima intelektualnog vlasništva. Sagledava se kako je zaštita poslovnih tajni uređena na međunarodnom planu te se analiziraju odredbe Direktive EU 2016/943 o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja, kao i razlozi za njezino donošenje. Govori se o važnosti njihove zaštite za poslovanje, osobito za poticanje inovacija. Prikazuje se na koji je način spomenuta Direktiva implementirana i kako je uspostavljen sustav zaštite poslovnih tajni kao oblika intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj donošenjem Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti. Naposljetku, razmatra se primjena Direktive o provedbi prava intelektualnog vlasništva na povrede poslovnih tajni. Ukazuje se da je važnost Direktive EU 2016/943 prije svega u harmonizaciji pravila građanskopravnog postupka, dok će u tumačenju opsega zaštite poslovnih tajnivi predviđenih iznimaka značajnu ulogu imati sudska praksa.; Concept of trade secrets is defined and the characteristics and specifics of trade secrets protection are explained. Trade secrets are considered in the context of intellectual property, and are compared to other, formal intellectual property rights. Protection of trade secrets on the international level is presented and the provisions of Directive /EU) 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure are analysed as well as the reasons for its adoption. Importance of trade secrets protection for business, especially to foster innovation is highlighted. It is reviewed how the mentioned Directive was implemented in the Republic of Croatia and how the system of protection of trade secrets as a form of intellectual property was established by adopting the Act on the Protection of Undisclosed Information with Market Value. Finally, the application of the Directive on Enforcement of Intellectual Property Rights in cases of unlawful acquisition, use and disclosure of trade secrets is investigated. It is indicated that the significance of the EU Directive 2016/943 is primarily in the harmonization of the rules of civil procedure, while the jurisprudence will have an important role in the interpretation of the scope of protection of trade secrets and the application of foreseen exceptions.