Pozdrav iz Sisaka : Gruss aus Sissek.
Pozdrav iz Sisaka   : Gruss aus Sissek.