Pozdrav iz Sisaka = Gruss aus Sissek.
Pozdrav iz Sisaka = Gruss aus Sissek.