Integralni indeks učinkovitosti malog i srednjeg drvno industrijskog proizvodnog poduzeća finalnih proizvoda = Integral performance index of small and medium wood industrial financial products / Drago Biondić.
Sažetak

U ovom članku želi se u skraćenom obliku prezentirati relativno jednostavna metodologija integralnog ocjenjivanja učinkovitosti te mogućnost njezine primjene u malim i srednjim proizvodnim drvno industrijskim poduzećima. Metoda je uz određene prilagodbe elemenata ocjenjivanja primjenjiva u svima industrijskim granama, kao i u uslužnim djelatnostima. Integralna ocjena učinkovitosti je u funkciji postizanja izvrsnosti u poslovanju. Sama metoda ocjenjivanja učinkovitosti obuhvaća usporednu analizu u odnosu na željeno stanje i dijelom dubinsku analizu rezultata poslovanja. Integralna ocjena učinkovitosti obuhvaća sistematično usporedno preispitivanje ostvarenih rezultata po elementima, funkcijama i organizaciji u cjelini. U suženom formatu metoda se na osnovi percepcije rezultata poslovanja u odnosu na željeno stanje može uz prethodnu kratku edukaciju rukovodstva primjenjivati za samoocjenjivanje poslovanja drvno industrijskog poduzeća. Objektivnije ocjenjivanje učinkovitosti kroz detaljnu primjenu metodologije može se ostvariti kroz angažiranje interdisciplinarnog tima konzultanata. Pri tome rukovodstvo i svi djelatnici poduzeća tijekom rada konzultanata u poduzeću trebali bi biti otvoreni za suradnju. Suradnja s konzultantima uz zaštitu tajnosti podataka poduzeća, obuhvaća analizu dokumentacije, snimanje i pregled tehničkih i ekonomskih podataka, intervjuiranje djelatnika na svim razinama, intervjue dionika iz okruženja te proračunavanje svih koeficijenata, udjela i stopa koji se mogu uspoređivati sa željenim stanjem. Osim toga, u vrlo skraćenom obliku navest će se podaci integralne ocijene indeksa učinkovitosti po elementima, funkcijama i organizaciji u cjelini za jedno zamišljeno poduzeće koje proizvodi namještaj od masivnog drva po nacrtima kupca.; This paper aims to present in a short form a relatively simple methodology of integral performance evaluation and the possibility of its application in small and medium-sized timber industrial enterprises. With some adjustments to the assessment elements, the method is applicable in all industries and services. Integral performance evaluation is in the function of achieving business excellence. The performance appraisal method itself involves benchmarking against the desired state and partly an in-depth analysis of operating results. Integral performance appraisal involves the systematic comparative review of the results achieved by the elements, functions and organization as a whole. In a narrow format, the method, based on the perception of business results in relation to the desired situation, can be applied to self-assessment of the timber industry business with the prior brief management training. A more objective assessment of effectiveness through detailed implementation of the methodology can be achieved through the engagement of an interdisciplinary team of consultants. The management and all employees of the company should be open for cooperation during the consultants’ work in the company. Collaboration with consultants to protect the confidentiality of company data, includes analysis of documentation, recording and reviewing technical and economic data, interviewing employees at all levels, interviews of stakeholders from the environment and calculating all coefficients, shares and rates that can be compared to the desired situation. In addition, in a very abbreviated form, information will be provided on the integral estimates of the performance index by element, function and organization as a whole for an imaginary firm that manufactures solid wood furniture that produces furniture according to customer’s designs.