Agrookolišni pokazatelji i njihova primjena u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) / Ornella Mikuš, Tihana Kovačićek, Lari Hadelan, Mateja Jež Rogelj.
Sažetak

Odnos poljoprivrede i okoliša poprima sve veću pažnju javnosti i traži specifične odgovore javnih politika. S obzirom da donošenje odluka mora biti temeljeno na dokazima potrebno je osmišljavati i promatrati pokazatelje koji služe u kreiranju odgovarajućih mjera poboljšanja odnosa poljoprivrede i okoliša. Rad donosi pregled mjera i odabranih agrookolišnih pokazatelja svih država članica (EU-28) za dostupne godine unutar razdoblja 2012. – 2017. temeljem podataka iz baze Eurostat. Između ostalog, rezultati pokazuju da Hrvatska, Bugarska i Slovenija prednjače u udjelu korištene poljoprivredne površine pod područjima ekološke mreže „Natura 2000“. Države članice koje imaju najrazvijeniji sektor poljoprivrede obično vrše i najveći pritisak na okoliš. Tako Nizozemska ima najveći udio korištene energije u poljoprivredi i vrši najveći pritisak na okoliš stočarskom proizvodnjom. Stoga Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) nastoji kroz trenutnu reformu razraditi adekvatne i kompromisne agrookolišne mjere za predstojeće razdoblje 2021. – 2027.; The relationship between agriculture and the environment is stimulating increasing public attention and seeking specific public policy responses. Given that decision-making process should be evidence-based it is necessary to design and monitor the indicators that serve to create appropriate agricultural and environmental improvement measures. The paper provides an overview of the measures and chosen agrienvironmental indicators of all Member States (EU-28) for the available years in period 2012-2017 based on Eurostat data. Among other things, the results show that Croatia, Bulgaria and Slovenia are the leaders in the utilized agricultural area under the Natura 2000 ecological network. Member States that have the most developed agricultural sector usually also exert the greatest environmental pressure. Thus, the Netherlands has the highest share of energy used in agriculture and puts the greatest environmental pressure on livestock production. Therefore, through the current reform, the Common Agricultural Policy (CAP) seeks to develop adequate and compromise agri-environment measures for the upcoming period 2021-2027.