V. Svesokolski slet u Pragu.
V. Svesokolski slet u Pragu.