Život tranzitologije u Hrvatskoj politologiji : Ranciereovski pristup / Tonči Kursar, Ana Matan.
Sažetak

Autori polaze od Ranciereovih teza o ideologijskom konsenzusu u društvenim‎ znanostima kako bi istražili je li tranzitologija nestala iz hrvatske politologije.‎ Istraživanje se temelji na tranzitologijskim prilozima koji su objavljeni u hrvatskome‎ politološkom časopisu Politička misao u posljednja tri desetljeća. U članku‎ se pokazuje da je hrvatska tranzitologija dio sveobuhvatnog konsenzusa o podudarnosti‎ demokracije i kapitalizma nastaloga 1989. U istraživanju povijesti i stanja‎ hrvatske tranzitologije u desetljeću poslije prvih višestranačkih izbora primjenjuje‎ se Ranciereovo shvaćanje (liberalne) metapolitike. U istraživanje drugog desetljeća‎ tranzitologije autori koriste Ranciereovo shvaćanje "konsenzusne demokracije"‎ koja razvija težnju ka istovjetnosti političke forme i društvenog stanja. Pokazuje se‎ da hrvatska tranzitologija u drugoj fazi smatra da konsolidaciju demokracije treba‎ objasniti uvođenjem "nepolitičkih čimbenika" kao što su pravna država, civilno‎ društvo i demokratska politička kultura. Svi se oni mogu podvesti pod Ranciereovo‎ shvaćanje konsenzusne demokracije jer se pomoću nje kani ostvariti spomenuta‎ istovjetnost. Kako se danas čini da je tranzitologija zastarjela, u članku se pokazuje‎ da hrvatska tranzitologija još živi kroz identifikaciju devijacija i nedostataka hrvatskog‎ društva. To postiže tako što svako odstupanje od normativnih ideala tranzicije‎ prevodi u "nefunkcionalno", odnosno u "ime problema" (Ranciere), koji treba neku‎ unaprijed definiranu (reformsku) intervenciju. Tako se u nju unose teleologijski elementi‎ kojima se iznova potvrđuje želja da povijest završi u univerzalnoj tvorbi koju‎ čini neraskidiva veza demokracije i kapitalizma.‎; The authors use Ranciere's theses on the ideological consensus in the‎ social sciences, to confirm or refute ‘the end of transitology’ in Croatian political‎ science. The research is based on articles published in the Croatian political science‎ journal Politička misao in the three decades after the first multiparty elections in‎ Croatia. The authors show that Croatian transitology is part of a comprehensive‎ consensus on the complementarity of democracy and capitalism that emerged in‎ 1989. The analysis of Croatian transitology, in the decade after the first multi-party‎ elections, is based on Ranciere's concept of (liberal) metapolitics. To explore the‎ second decade of transitology, the authors use Rancier’s concept of ‘consensual‎ democracy’ which aspires to achieve identity between political form and the‎ state of social relations. Croatian transitology of the second decade holds that the‎ consolidation of democracy should be explained/supported by the introduction‎ of 'non-political factors' such as the rule of law, civil society and democratic political‎ culture. All these factors can be subsumed under Ranciere's understanding‎ of consensual democracy because they are intended to achieve the condition of‎ identity. Although at present, transitology may seem obsolete, the article shows‎ that (Croatian) transitology still lives a slightly different life by identifying various‎ deviations and shortcomings in Croatian society. It achieves this by translating any‎ deviation from the normative ideals of transition into a 'non-functional' or 'name of‎ the problem' (Ranciere), which then needs some predefined (reform) intervention.‎ In this way we have teleological elements which reaffirm the desire for history to‎ end in a universal formation made up of the unbreakable bond of democracy and‎ capitalism.‎