Primjena niskodoznih kompjutoriziranih tomografskih pregleda u pedijatrijskoj radiologiji = Application of low dose computed tomography protocols in pediatric radiology / Bruno Atalić, Danijela Veljković Vujaklija, Slaven Jurković, Mirko Balić, Goran Roić, Damir Miletić.
Sažetak

Djeca su zbog svoje male veličine, brojnih staničnih dioba još uvijek rastućih i razvijajućih tkiva i organa, kao i dužeg očekivanog životnog vijeka, otprilike tri puta osjetljivija na iste doze ionizirajućeg zračenja od odraslih. To je posebno izraženo kod pregleda kompjutoriziranom tomografijom (engl. computerized tomography, CT) koji, iako čine samo 17 % ionizirajućih radioloških pregleda, sudjeluju s čak 49 % u ukupnom ozračivanju pacijenata. Zbog toga se pod utjecajem kampanje Image Gently početkom 2010-ih godina razmišljalo o potpunom napuštanju CT pregleda u pedijatrijskoj radiologiji te njihovoj zamjeni ultrazvučnim odnosno pregledima učinjenim magnetskom rezonancijom kao metodama izbora. Pojava Flash CT tehnike koja istovremeno skraćuje vrijeme snimanja i smanjuje doze zračenja dovela je do odustajanja od toga. Tome u prilog išle su i činjenice da su s jedne strane CT pregledi praktički nezamjenjivi u slučajevima trauma, dok su s druge strane djeca, kao uostalom i pripadnici svih drugih dobnih skupina, neprestano izložena manjoj ili većoj količini pozadinskog ionizirajućeg zračenja (Zemlja, svemir, zrakoplovi). U tome smislu danas se sve više preporučuje uporaba low dose CT (LDCT) tehnika individualno prilagođenih svakom pacijentu zbog njihove manje količine ionizirajućeg zračenja. Na tome putu nastojali smo napraviti pregled najnovijih spoznaja o spomenutoj problematici na temelju znanstvenih radova objavljenih u protekle tri godine (2016. – 2018.). Oni pokazuju da CT pregledi ne samo da nisu napušteni u pedijatrijskoj radiologiji, već naprotiv, u slučajevima brojnih indikacija LDCT pregledi čine zlatni standard.; Due to their small size, numerous cellular divisions of the still growing and developing tissues and organs, as well as a longer life expectancy, children are approximately three times more sensitive to the same doses of ionizing radiation than adults. This is especially the case with the computerized tomography (CT) examinations, which despite making only 17 % of the ionizing radiological examinations, account for as much as 49 % of the total patient irradiation. Because of this, the Image Gently campaign in the early 2010s was thinking about abandoning the CT examinations in pediatric radiology and replacing them with the ultrasound or magnetic resonance imaging as the methods of choice. The appearance of Flash CT technology, which simultaneously shortens the recording time and reduces radiation doses, has led to the abandonment of this way of thinking. This is also supported by the fact that, on the one hand, CT examinations are practically irreplaceable in the cases of trauma, while on the other hand, children, as well as members of all the other age groups, are constantly exposed to a smaller or larger amount of the environmental ionizing radiation (Earth, space, airplanes). In this sense, it is increasingly recommended to use the low dose CT (LDCT) techniques individually adapted to each patient, due to their small amount of ionizing radiation. On this track, we have tried to make a review of the latest findings on the mentioned problem based on the scientific papers published over the past three years (2016-2018). They show that the CT examinations are not only abandoned in the pediatric radiology, but that on the contrary, in the cases of numerous indications LDCT examinations make the gold standard.