Analiza asfaltnih kolničkih konstrukcija na temelju podataka strukturalne nosivosti = Analysis of asphalt pavement structures based on structural bearing capacity data / Marijana Cuculić, Ivana Pranjić, Aleksandra Deluka Tibljaš, Ivan Stanić.
Sažetak

Ocjena strukturalnog stanja kolnika definira ukupnu nosivost kolnika, a određuje se kroz ocjenu mehaničkih svojstava slojeva kolničke konstrukcije. Defleksija predstavlja elastičnu deformaciju kolničke konstrukcije i jedan je od važnih pokazatelja strukturalne nosivosti kolnika. Iznos defleksije moguće je utvrditi teorijski, korištenjem zakonitosti teorije elastičnosti i poznavanjem materijalnih svojstava kolničke konstrukcije, ili empirijski, mjerenjem elastične deformacije generirane poznatim statičkim ili dinamičkim opterećenjem na površini kolnika, najčešće korištenjem uređaja s padajućim teretom (FWD uređaj). U ovom radu opisane su teorijske metode za određivanje strukturalne nosivosti kolničke konstrukcije, s naglaskom na defleksiju kao prevladavajući tehnički parametar za utvrđivanje ocjene strukturalnog stanja kolnika. Opisan je empirijski postupak utvrđivanja defleksije FWD uređajem te je dan pregled utjecajnih činitelja na izmjerene iznose defleksije. Prikazani su indeksi proizašli iz mjerenja defleksije, koji se koriste za utvrđivanje strukturalne ocjene kolnika. Na primjeru analize stanja kolničke konstrukcije provedene u sklopu diplomskog rada prikazana je važnost provedbe kontinuiranog mjerenja u svrhu utvrđivanja strukturalnog stanja i ocjene kolničke konstrukcije.; The assessment of pavement structural condition defines the total bearing capacity of the pavement, and is determined through the assessment of the mechanical properties of pavement structure layers. Deflection of the pavement structure is one of the important indicators of the structural bearing capacity of the pavement. It represents the elastic deformation of the pavement structure and is inversely proportional to the bearing capacity of the pavement. The amount of deflection can be determined theoretically, by using the laws of the theory of elasticity and knowing the material properties of the pavement structure, or empirically, by measuring the elastic deformation generated by a known static or dynamic load on the pavement surface, usually using a falling weight deflectometer device (FWD device). This paper describes the theoretical methods for determining the structural bearing capacity of pavement structure, with emphasis on deflection as the predominant technical parameter for determining the assessment of pavement structural condition. An empirical procedure for determining deflection and an overview of influencing factors on the measured amounts of deflection are described. The indices derived from the deflection measurements used to determine the structural assessment of the pavement are presented. On the example of the pavement structure condition analysis, carried out as part of the master thesis, the importance of the implementation of continuous measurement in order to determine the structural condition and assessment of the pavement structure is shown.