Značajke anestezioloških postupaka kod transplantacije bubrega = Specificities of anesthesia management for kidney transplantation / Lara Valenčić, Ivana Koraca Chinchella, Kazimir Juričić.
Sažetak

Transplantacija bubrega predstavlja najbolju metodu liječenja terminalne faze kronične bubrežne bolesti. Pripremu pacijenata za zahvat vodi tim u koji su uključeni nefrolog, kirurg – urolog, anesteziolog te liječnik obiteljske medicine, čija je međusobna suradnja nezaobilazni dio skrbi o pacijentu. U prijeoperacijskoj pripremi anesteziolog se susreće s brojnim komorbiditetima, kompleksnom anamnezom te širokim spektrom pacijentove medikamentozne terapije uz naglasak na kardiovaskularne bolesti koje predstavljaju najčešći uzrok smrtnosti u ovoj skupini pacijenata. Pojavnost hematoloških, metaboličkih, respiratornih i endokrinih bolesti česta je, te je iznimno važna optimalizacija pacijentova općeg stanja prije operacijskog zahvata. Transplantacija bubrega je zahvat koji se obično ne može planirati i prema njemu se treba ponašati kao prema hitnom zahvatu, čime se povećava rizik razvoja komplikacija. Za vrijeme samog zahvata koji se izvodi u općoj, balansiranoj anesteziji, uloga anesteziologa je poznavanje farmakokinetike i farmakodinamike lijekova te vođenje anestezije koja će omogućiti urednu funkciju perfuzije presatka, što se postiže održavanjem adekvatnih vrijednosti krvnog tlaka. Važno je pravovremeno započinjanje antibiotske i imunosupresivne terapije uz zadovoljavajuću analgeziju. U daljnjem poslijeoperacijskom tijeku nužno je rano prepoznavanje i prevencija mogućih komplikacija kako bi se spriječilo neželjeno odbacivanje bubrežnog presatka.; Kidney transplantation represents the best method for treating end-stage renal disease. The procedure is led by a team involving a nephrologist, a urologist, an anesthesiologist and a family medicine doctor whose cooperation is an indispensable part of patient care. The anesthesiologist encounters numerous patient’s comorbidities with a complex medical history and a wide range of medications. The emphasis is set on cardiovascular diseases which are the most common cause of mortality in this group of patients. The incidence of hematological, metabolic, respiratory and endocrine diseases is common, and it is extremely important to optimize the patient’s general condition prior to surgery. Kidney transplantation usually cannot be planned so it should be treated as an emergency, increasing the risk of complications. During the procedure that is performed under general, balanced anaesthesia, the role of the anesthesiologist is to know pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drugs. Maintenance of blood pressure during anesthesia ensures an adequate kidney transplant perfusion. Early antibiotic and immunosuppressive therapy with satisfactory analgesia is important. In the postoperative course, early identification and prevention of possible complications is necessary to prevent unwanted kidney transplant rejection.