Sažetak

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 postavila je imperativ na zaštitu osobnih podataka u pravnim sustavima država članica Europske unije, propisujući načela kojih su se voditelji i izvršitelji obrade dužni pridržavati u obavljanju socijalnih i gospodarskih djelatnosti. Gospodarska i društvena integracija utjecala je na povećanje opsega razmjene osobnih podataka između država članica i trećih zemalja, u javnom i privatnom sektoru. U takvim okolnostima potreban je novi i jači pravni okvir koji propisuje jasna prava i obveze sudionika društvenih odnosa. Pritom je važno omogućiti daljnje ostvarivanje potreba modernog društva pod uvjetom očuvanja temeljnih ljudskih vrednota i zaštite prava osobnosti svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnost i boravište. Neovisno o pravnoj osnovi obrade osobnih podataka, ispitanici uvijek zadržavaju pravo na informiranost, pristup svojim podacima, brisanje, mijenjanje i prijenos osobnih podataka te ograničenje svrhe obrade. Međutim, pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo, već ga je potrebno staviti u ravnotežu sa zakonskim obvezama voditelja obrade na čuvanje određenih vrsta podataka.; The General Data Protection Regulation 2016/679 set out the imperative to protect personal data in the legal systems of the European Union Member States, stipulating the principles which the data processing directors and administrators are obliged to adhere to in carrying out their social and economic activities. Economic and social integration has led to an increase in the volume of exchange of personal data between the Member States and third countries in the public and private sectors. In these circumstances, a new and stronger legal framework prescribing the clear rights and obligations of participants in social relations is needed. At the same time, it is important to enable further fulfillment of the needs of the modern society, while preserving basic human values and protecting the rights of the individual’s personality, irrespective of their nationality and place of residence. Regardless of the legal basis for personal data processing, respondents always retain the right to be informed, access to their data, to delete, modify and transfer personal data, and limit the purpose of the processing. However, the right to erase personal data is not an absolute right, but it must be balanced against the legal obligations of the processing manager to keep certain types of data.