Kratko naputjenye vu kruto hasznoviteh, i zevszema potrebneh temelyih diachkoga jezika, oszebujno za one pochetnike koji raztolnachenye navuchitelov vu pameti lehko zadersati, z-szlabem pako szvojem piszmom raztolnachujuchega doztigavati nemoreju / skupszloseno vu meterinskom jeziku po Antonu Rosichu ...
Kratko naputjenye vu kruto hasznoviteh, i zevszema potrebneh temelyih diachkoga jezika, oszebujno za one pochetnike koji raztolnachenye navuchitelov vu pameti lehko zadersati, z-szlabem pako szvojem piszmom raztolnachujuchega doztigavati nemoreju  / skupszloseno vu meterinskom jeziku po Antonu Rosichu ...