Židovska vjerska zajednica u Saloni / Ivan Matijević.
Sažetak

Prema sadržaju Peregrinova natpisa podignutoga 382. godine u cemeterijalnoj bazilici na Manastirinama G. B. de Rossi je pretpostavio postojanje židovske vjerske zajednice i njezinoga groblja u Saloni (coemeterium legis Iudaicae). Njegova je teza osnažena kada je F. Bulić na Gospinu otoku, oko stotinu metara istočno od salonitanskih gradskih zidina, pronašao ulomak sarkofaga s prikazom menore datiran u početak 4. stoljeća. Prisutnost Židova u Saloni indiciraju i neki drugi nalazi: keramička svjetiljka s prikazom menore iz 4. stoljeća, zatim gema s prikazom menore, šofara, etroga i lulava datirana između 4. i 7. stoljeća. Izravan dokaz za postojanje židovske vjerske zajednice je ulomak natpisa koji spominje tri religijske skupine: Rimljane, Židove i kršćane. Takav redoslijed odgovara vremenu kada kršćanstvo još nije bilo afirmirano i stoga natpis valja datirati u kraj 3. ili početak 4. stoljeća. Na kraju, mora se spomenuti i nadgrobni natpis Samarijanke No[---], preminule godine 539. i porijeklom iz još uvijek nepoznatog sela Pit[---]. Nemoguće je odrediti je li vjerom pripadala kršćanima ili Samarijancima.; According to the contents of Peregrine’s inscription erected in 382 in the cemetery basilica at Manastirine, G.B. de Rossi assumed the existence of a Jewish religious community and its cemetery in Salona (coemeterium legis Iudaicae). His thesis was strengthened when F. Bulić found a fragment of a sarcophagus depicting a menorah dated to the beginning of the 4th century on Gospin Otok, about a hundred meters east of the Salonitan city walls. The presence of Jews in Salona is also indicated by some other finds: a ceramic lamp depicting a 4th century menorah, then a gem depicting a menorah, a shofar, an etrog and a lulava dating between the 4th and 7th centuries. However, direct evidence for the existence of a Jewish religious community is a fragment of an inscription mentioning three religious groups: Romans, Jews, and Christians. Such order corresponds to the time when Christianity was not yet affirmed and therefore the inscription should be dated to the end of the 3rd or beginning of the 4th century. Finally, the tombstone inscription of the Samaritan woman No [---] who died in 539 and originates from the still unknown village of Pit [---] must also be mentioned. It is impossible to determine whether she belonged by faith to Christians or Samaritans.