Trojverztna Marie Theresie, rimzke czeszaricze y apostolzke kralyicze, krepozt vu vremenu mertvechkoga obszlusavanya tak od szlavne varmegyie kak od plemenitoga magistratussa : dan 16. meszecza proszincza leto 1781. vu farne Sz. Marka czirkve na gornyem kralyevzkem y szlobodnem varassu Zagrebu obdersavanoga / na pervo poztavlyena od p. Gregura reda kapuczinzkoga ... na potrebuvanye poglavarov obchine na szvetlo dana
Trojverztna Marie Theresie, rimzke czeszaricze y apostolzke kralyicze, krepozt vu vremenu mertvechkoga obszlusavanya tak od szlavne varmegyie kak od plemenitoga magistratussa  : dan 16. meszecza proszincza leto 1781. vu farne Sz. Marka czirkve na gornyem kralyevzkem y szlobodnem varassu Zagrebu obdersavanoga / na pervo poztavlyena od p. Gregura reda kapuczinzkoga ... na potrebuvanye poglavarov obchine na szvetlo dana