Pisni za naypoglavitiye, naysvetiye i nayveselye dni svega godischia sloxene i kakose u organe s yednim glasom mogu spivati napravgliene / po Atanasiv Georgicev
Pisni za naypoglavitiye, naysvetiye i nayveselye dni svega godischia sloxene i kakose u organe s yednim glasom mogu spivati napravgliene  / po Atanasiv Georgicev