Der Schritt gerade aus an der Wand rechts : Le pas aux murilles par la droite = Passus recta ad parietem ad dextram / Johann Gottfried Seutter [prema crtežu Johanna Eliasa Ridingera]
Der Schritt gerade aus an der Wand rechts  : Le pas aux murilles par la droite = Passus recta ad parietem ad dextram / Johann Gottfried Seutter [prema crtežu Johanna Eliasa Ridingera]