Kazbek : kavkazka narod. [narodna] pjesma. [izvodi] tenor zagreb. [zagrebačke] opere A. [Anatol] Majmoševski [i. e. Manoševski].