Kaj : gitara solo / Rudolf Taclik; D. [Dragutin] Domjanić; preradio M. Grakalić
Kaj  : gitara solo / Rudolf Taclik; D. [Dragutin] Domjanić; preradio M. Grakalić