Crkvena pjesmarica : za ženska srednja učilišta : troglasno sa pratnjom orgulja / udesio Vilko Novak.