Zolnok /[Jacob von Sandrart].
Zolnok /[Jacob von Sandrart].