beta
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRazvojem tehnologije i njenom sve većom prisutnošću u svakodnevnom životu, u porastu je i digitalna nejednakost. Kao oblik postojećih društvenih nejednakosti, digitalna nejednakost manifestira se u dva aspekta. Prvi se odnosi na mogućnost fizičkog pristupa Internetu a drugi na razlike u načinima iskorištavanja mogućnosti koje Internet i suvremene tehnologije pružaju, što je povezano s obrazovanjem, razvijenosti digitalnih kompetencija, društvenim vezama itd. U središtu ovog rada je uloga digitalnih tehnologija u odnosu na sposobnost ljudi da sudjeluju u društvu. Obzirom da se razlike u digitalnim vještinama kojima pojedinci raspolažu sve više povećavaju, mnogima prijeti socijalna isključenost. U radu se preko definiranja pojma digitalne nejednakosti te obilježja digitalne kompetencije daje pregled stupnja razvijenosti digitalnih vještina u Europskoj uniji i Hrvatskoj. Nadalje se pojašnjavaju ekonomski, društveni, tehnološki i politički čimbenici kao najzastupljeniji uzroci koji dovode do nejednakosti i odražavaju stupanj socijalne isključenosti. Pojašnjavaju se implikacije i prikaz mogućnosti prevladavanja digitalne nejednakosti.With the development of technology and its growing presence in everyday life, digital inequality is expanding. As a form of existing social inequality, digital inequality manifests in two aspects. The first relates to the possibility of physical access to the Internet and the other concerns the disparities in how individuals are using the possibilities of the Internet and the communication technology, which is related to education, the development of digital competences, social bonds, etc. The focus of this paper is the role of digital technologies in relation to people’s ability to participate in society. Considering the differences in digital skills among individuals, many are at risk of social exclusion. Through the definition of the concept of digital inequality and the areas of digital competence, this paper gives an overview of the degree of digital skills development in the European Union and Croatia. Furthermore, the economic, social, technological and political factors are explained as the most common causes that lead to inequality and reflect the degree of social exclusion. The implications and possibilities of overcoming digital inequality are explained.
  
rrep