beta
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOvo se istraživanje usredotočilo na analizu sintaktičke složenosti i subordinacije pisanoga diskursa inojezičnih govornika hrvatskoga jezika. Da bi se opisala sintaktička složenost, u obzir su uzete tradicionalne mjere kojima se ona mjeri: broj T-jedinica, prosječna duljina T-jedinica te postotak točnosti proizvedenih T-jedinica bez odstupanja. Subordinacija je izračunata omjerom broja proizvedenih zavisnosloženih rečenica i broja T-jedinica. Osim toga, u radu su prikazani kvalitativni podatci o vrstama rečenica koje su ispitanici proizveli, udio podvrste u ukupnom broju zavisnosloženih rečenica i udio podvrste u ukupnoj proizvodnji. Podatci su uspoređeni s recentnim istraživanjima u hrvatskom i drugim jezicima u kojima je provedeno slično istraživanje. Istraživanje u ovom radu temelji se na korpusu od 25 sastavaka na zadanu temu, koje su napisali izvorni govornici poljskoga, njemačkoga, španjolskoga, francuskoga, mađarskoga, engleskoga i ruskoga/ukrajinskoga, čije je znanje hrvatskoga na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Rezultati su pokazali da među ispitanicima postoje individualne razlike kao i da su mjere sintaktičke složenosti dobar pokazatelj sintaktičkoga razvoja inojezičnih govornika. Sintaktički je razvoj ispitanika u skladu s procijenjenom razinom znanja.This research focuses on the analysis of syntactic complexity and subordination in written discourse of speakers of Croatian as a second and foreign language. In order to describe syntactic complexity, the research takes into account traditional factors in measuring complexity: the number of T-units, the mean length of T-units and the percentage of error-free T-units. Subordination is calculated on the basis of the ratio of the number of produced subordinate clauses and the number of T-units. Furthermore, the paper presents qualitative data on the sentence type produced by the speakers, the proportion of the subtype in the total number of subordinate clauses and the proportion of the subtype in the total production. The obtained data is compared to recent similar studies conducted in the Croatian language and other languages. The research in this paper is based on the corpus of 25 written compositions on the assigned topic written by native speakers of Polish, German, Spanish, French, Hungarian, English, Russian/ /Ukraine whose level of Croatian is at B1 level according to CEFR. The results indicate that there are individual differences between the speakers and that the measures of syntactic complexity are good indicators of syntactic development of second and foreign language speakers. The examinees’ syntactic development is in line with their expected language level.
  
rrep