beta
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisU radu se analizira utjecaj latinskoga na sintaksu hrvatskoglagoljskih tekstova prevedenih s latinskoga. Pri prevođenju zavisnih rečenica s latinskoga na hrvatski crkvenoslavenski prevoditelji uglavnom doslovno prenose rečenice ne mijenjajući njihovu strukturu. Međutim, dva su glavna problema koja se pojavljuju pri prevođenju. Prvi je problem kako prevesti konjunktiv koji se pojavljuje u velikome broju zavisnih rečenica, a koji nema formalni korespondent u hrvatskome crkvenoslavenskome. Drugi je problem kako prevesti pojedine veznike jer se značenja i funkcije pojedinih veznika u latinskome ne podudaraju s pojedinim veznicima u hrvatskome crkvenoslavenskom. Pri prevođenju je veznika problem što se u latinskome isti veznik može pojavljivati u raznim vrstama zavisnih rečenica, a u svakome kontekstu u hrvatskome crkvenoslavenskom značenjski mu odgovara drugi veznik. Osobito su česte nedoumice pri prevođenju vrlo čestih latinskih veznika ut, cum i quia te katkad hrvatski prevoditelj pogrešno prevodi rečenicu pod utjecajem tipičnoga značenja koji veznik u latinskome ima. U radu se analizira uporaba vremena i veznika u zavisnim rečenicama, odnos izričnih rečenica i konstrukcija s infinitivom i drugi latinski utjecaji u sintaksi zavisnosloženih rečenica. Korpus uključuje biblijske knjige Esteru i Makabejce, apokrife Život Adama i Eve, Nikodemovo evanđelje i Protoevanđelje Jakovljevo, hagiografske tekstove Čtenie s(ve)te Margarite, Čistilište svetoga Patricija i Život Marije Magdalene te brevijarsku službu u čast sv. Anti.This paper analyses the influence of Latin on the syntax of Croatian Glagolitic texts translated from Latin. While translating dependent sentences from Latin into Croatian Church Slavonic, the translators usually literally translated sentences without changing their structure. However, two major problems occur in such translations. The first is how to translate the conjunctive, which occurs in many dependent sentences and which has no formal equivalent in Croatian Church Slavonic. The second is how to translate certain conjunctions, as the meaning and function of certain Latin conjunctions does not correspond with that of conjunctions in Croatian Church Slavonic. While translating these conjunctions, the same Latin conjunctions can occur in different classes of dependent sentences, and they are translated with different Croatian Church Slavonic conjunctions in different contexts. Problems arise when translating very common Latin conjunctions such as ut, cum, and quia as the translators often use the typical meaning of the Latin conjunction, thus resulting in translation errors. The paper focuses on the usage of tense and conjunctions in dependent clauses, the relationship between declarative sentences and constructions with the infinitive, and some other cases of Latin influence on the syntax of dependent clauses. The corpus includes the apocryphal texts: Vita Adae et Evae, Evangelium Nicodemi, Protoevangelium Jacobi, hagiographies: Lectio B. Margaritae, Tractatus de purgatorio sancti Patricii, Vita Mariae Magdalenae, the Biblical books of Esther and the Maccabees, and the service in honor of st. Anthony.
  
rrep