beta
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisOvaj je rad potaknut problemima s kojima se susrećemo pri definiranju pojedinih jezikoslovnih naziva u sklopu projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik i studijom Ive Pranjkovića Vrste zavisnosloženih rečenica te se nalazi na tragu te studije, ali se u njemu promišljanju podjela zavisnosloženih rečenica dodaje, te u prvi plan ističe, i terminološki aspekt. U radu se posebno analiziraju ovi problemi u nazivlju zavisnosloženih rečenica: sastavljeno/nesastavljeno pisanje nekih naziva; uporaba domaćega i internacionalnoga nazivlja; nazivi za rečenice u kojima se zavisna surečenica uvrštava na mjesto priložne oznake glavne surečenice: priložne/adverbne/adverbijalne rečenice; nazivi za rečenice u kojima se zavisna surečenica uvrštava na mjesto priložne oznake načina kojom se izriče usporedba: poredbene/usporedne/usporedbene rečenice te odnos tih rečenica prema načinskim rečenicama; nazivi za rečenice u kojima se zavisna surečenica uvrštava na mjesto priložne oznake pogodbe glavne surečenice: pogodbene/uvjetne/kondicionalne rečenice; nazivi apozicijska/apozitivna rečenica te odnos tih rečenica prema atributnim rečenicama. Analiziraju se i različite definicije naziva odnosna/relativna rečenica, objasnidbena rečenica i dopunska rečenica. Cilj je ovoga rada predlaganje podjele zavisnosloženih rečenica u okviru tradicionalne gramatike, u prvome redu u školskim gramatikama i udžbenicima, razrješavanje nekih terminoloških dvojba te poticanje na daljnje promišljanje podjele i nazivlja zavisnosloženih rečenica.This paper is motivated by the problems, which the authors encountered while defining some linguistic terms within the project Croatian Web Dictionary – Mrežnik as well as by Ivo Pranjković’s paper Vrste zavisnosloženih rečenica (The Types of Dependent Clauses) and follows the direction of that paper. The difference is that in addition to giving an overview of different classifications of dependent sentences the focus of this paper is on terminology. The paper analyses these problems: inconsistency in writing of certain terms (as compounds or as two words), the use of terms of Croatian or international origin, terms for sentences in which the dependent clause is embedded into the main clause in the place of an apposition, terms for sentences in which the dependent clause is embedded in the place of an adverbial modifier: priložne/adverbne/adverbijalne rečenice, terms for sentences in which the dependent clause is embedded in the place of an adverbial modifier of manner which expresses comparison: poredbene/usporedne/usporedbene rečenice and their relation to sentences of manner, terms for sentences in which the subordinate clause is embedded in the place of an adverbial modifier of condition in the main clause: pogodbene/uvjetne/kondicionalne rečenice (conditional sentence); terms apozicijska/apozitivna rečenica (appositive sentence), and their relation to the attributive clause. Different definitions of the terms odnosna/relativna rečenica, objasnidbena rečenica, and dopunska rečenica (relative clause, explanatory clause, embedded clause) are analyzed. The aim of this paper is to suggest a classification of dependent sentences within the framework of traditional grammar, primarily for school grammar books and textbooks, to solve some terminological problems and to encourage further discussion on certain problems of classification and terminology of dependent sentences.
  
rrep